freshseo.agency

საიტის მიმოხილვა freshseo.agency

 გენერირებული სექტემბერი 16 2023 13:37 PM

ძველი მონაცემები? განახლება !

ქულა არის 56/100

SEO კონტენტი

სათაური

Winnipeg SEO | Search Engine Optimization | Fresh Traffic Group

სიგრძე : 63

იდეალურია, თქვენი სათაური შეიცავს 10-დან 70 სიმბოლოს შორის.

აღწერა

Local Winnipeg SEO Company supplying SEO, Web Design & Digital Marketing Services for small and medium-sized businesses.

სიგრძე : 120

კარგია, თქვენი მეტა აღწერა შეიცავს 70-დან 160 სიმბოლოს შორის.

საკვანძო სიტყვები

Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.

Og Meta Properties

This page does not take advantage of Og Properties. This tags allows social crawler's better structurize your page. Use this free og properties generator to create them.

სათაურები

H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 14 28 54 3 0
 • [H1] Home
 • [H1] Winnipeg SEO Agency
 • [H2] Fresh Isn’t Your Typical Winnipeg SEO or Digital Marketing Company, But We Think That’s a Good Thing
 • [H2] of our clients show improved rankings after 2 months
 • [H2] Fresh SEO Is A Full-Service Digital Marketing Agency
 • [H2] 108%
 • [H2] 503%
 • [H2] 1207%
 • [H2] Retail / eCommerce
 • [H2] Manufacturing
 • [H2] Dealer Acquisition
 • [H2] Trades
 • [H2] Education
 • [H2] Exit Strategy
 • [H2] Let Us Become Part of Your Team
 • [H2] Do You Have Any Questions?
 • [H3] Fresh SEO Company supplying SEO, Web Design & Digital Marketing Services and Consultancy for small and medium-sized businesses from Winnipeg to California.
 • [H3] WE ANSWER
 • [H3] 5 STAR RATED
 • [H3] WE'RE HONEST
 • [H3] SEO ROI
 • [H3] GET FREE STUFF
 • [H3] Does it feel like you finally found the right Winnipeg SEO Consultants?
 • [H3] SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
 • [H3] SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
 • [H3] PAY-PER-CLICK MARKETING
 • [H3] PAY-PER-CLICK MARKETING
 • [H3] SOCIAL MEDIA MARKETING
 • [H3] SOCIAL MEDIA MARKETING
 • [H3] ECOMMERCE WEBSITES
 • [H3] ECOMMERCE WEBSITES
 • [H3] WEB DESIGN
 • [H3] WEB DESIGN
 • [H3] REMARKETING
 • [H3] REMARKETING
 • [H3] GRAPHIC DESIGN
 • [H3] GRAPHIC DESIGN
 • [H3] WEB HOSTING
 • [H3] WEB HOSTING
 • [H3] We’re Proud of Our Client’s Success Story
 • [H3] Pristine Roofing
 • [H3] INCREASE IN ORGANIC TRAFFIC
 • [H3] INCREASE IN ONLINE LEADS
 • [H3] Increase In Keyword Rankings
 • [H4] Whether you are a local Winnipeg business, national, or international business, or an eCommerce store – your customers are using search engines as the first port of call to identify service providers.
 • [H4] At Fresh SEO, we help you put your business in front of real customers the very moment they need what you offer. SEO Winnipeg is not the fastest way to promote your business, however, with a commitment to smart SEO strategies, no other channel offers the same ROI. An investment in your Winnipeg website SEO is an investment in the future of your business.
 • [H4] What Type of  SEO Service Is Best for You?
 • [H4]
 • [H4] Our approach always starts with an analysis of your SEO website’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. We then tailor an SEO strategy along with content as unique as your business
 • [H4]
 • [H4] Why does SEO Still Matters?
 • [H4] If you’re feeling disillusioned by the countless internet methods and tools out there, then you might also wonder whether traditional marketing methods are old news. It’s common for Winnipeg business owners to question whether SEO strategies like search engine optimization (SEO) or search engine marketing (SEM) still work.
 • [H4] The reality is that SEO still matters now and in the future, though many of the practices and methods have changed. Nowadays we focus more on optimizing content based on search intent, voice search rather than just keywords. Fresh is always adapting to the shifting landscape.
 • [H4] While some traditional marketing methods may be becoming obsolete, SEO is here to stay. Whether you invested in Winnipeg SEO early or are just getting started, it can still be a major driver of traffic and leads to your website.
 • [H4] SEO is particularly beneficial for locally-focused businesses, those looking to reach more local users with their content, and businesses hoping to adopt a multichannel approach. By writing content that’s tailored to your local audience and optimizing your website for high-traffic keywords, you can expand your reach and boost your brand’s authority online.
 • [H4] You have a billion Digital Marketing and SEO Web Agencies to choose from! Where do you start? How will you choose? You’re going to choose the one who stands out. We are that ONE and here is why:
 • [H4] You want to know what sets Fresh SEO apart from the other SEO companies?
 • [H4] Maybe it’s your first go at SEO. Maybe you need a “fresh” start after another SEO Agency promised but never delivered. There’s a reason so many of our clients have been with us for 5+ years and welcome us like family. In one call you’ll know why. Let’s talk!
 • [H4] What’s likely interesting to you as a business owner or employee is how you can actually leverage SEO & Digital Marketing to help drive more relevant traffic, leads, sales, and ultimately revenue and profit for your business.
 • [H4] Why Should You Care About SEO?
 • [H4] Lots and lots of people search for things. That traffic can be extremely powerful for a business not only because there is a lot of traffic, but because there is a lot of very specific, high-intent traffic.
 • [H4] If you sell blue widgets, would you rather buy a billboard so anyone with a car in your area sees your ad (whether they will ever have any interest in blue widgets or not), or show up every time anyone in the world types “buy blue widgets” into a search engine? Probably the latter, because those people have commercial intent, meaning they are standing up and saying that they want to buy something you offer.
 • [H4] People are searching for any manner of things directly related to your business. Beyond that, your prospects are also searching for all kinds of things that are only loosely related to your business. These represent even more opportunities to connect with those folks and help answer their questions, solve their problems, and become a trusted resource for them.
 • [H4] Are you more likely to get your widgets from a trusted resource who offered great information each of the last four times you turned to Google for help with a problem or someone you’ve never heard of?
 • [H4] Prioritize. No site does a perfect job of executing against every single aspect of search engine optimization. Think about the things you do well, have budget and resources for, and that will give your business the best return for your investment – this will be at least slightly different for every business and site.
 • [H4] Frequently Asked Questions (FAQ) for Fresh Traffic Group:
 • [H4] Q: What is Fresh Traffic Group?
 • [H4] A: Fresh Traffic Group represents a cutting-edge digital marketing agency specializing in the provision of Search Engine Optimization (SEO) and online marketing solutions. Our expertise lies in enhancing businesses’ online visibility, driving organic traffic, and generating high-quality leads through strategic and innovative digital marketing techniques.
 • [H4] Q: What range of services does Fresh Traffic Group offer?
 • [H4] A: Fresh Traffic Group offers an extensive array of digital marketing services, encompassing SEO, content marketing, social media marketing, paid advertising, web design and development, conversion rate optimization, as well as analytics. We pride ourselves on tailoring our services to address the distinct requirements of each client, delivering outcome-focused strategies.
 • [H4] Q: How can Fresh Traffic Group contribute to the growth of my business?
 • [H4] A: Fresh Traffic Group can greatly benefit your business by implementing highly effective digital marketing strategies that attract targeted traffic to your website, improve search engine rankings, and amplify your online presence. Our primary objective is to assist you in generating a higher volume of leads, increasing conversions, and facilitating business expansion within the digital landscape.
 • [H4] Q: Does Fresh Traffic Group specialize in specific industries or cater to businesses of all sizes?
 • [H4] A: Fresh Traffic Group collaborates with businesses across diverse industries and of varying sizes. We possess extensive experience in working with small startups, medium-sized enterprises, and larger corporations. Our team of experts possesses a comprehensive understanding of the intricacies of different industries and employs a customized approach to craft strategies aligned with your specific goals and target audience.
 • [H4] Q: How does Fresh Traffic Group’s SEO process operate?
 • [H4] A: Our SEO process involves a comprehensive evaluation of your website, industry, and target audience. We conduct meticulous keyword research, optimize the on-page elements of your website, create exceptional content, cultivate authoritative backlinks, and continuously monitor and analyze the results. Our aim is to elevate your organic rankings, augment visibility, and drive highly qualified traffic to your website.
 • [H4] Q: Can Fresh Traffic Group provide guaranteed rankings or specific results?
 • [H4] A: While we are unable to guarantee specific rankings or outcomes, we are wholeheartedly dedicated to implementing best practices and proven strategies that maximize your online visibility and optimize your chances of success. It is crucial to acknowledge that search engine algorithms are in a constant state of evolution, and numerous factors influence rankings. Our core focus revolves around delivering sustained, long-term growth for your business.
 • [H4] Q: How does Fresh Traffic Group evaluate the success of its campaigns?
 • [H4] A: At Fresh Traffic Group, we meticulously track and measure key performance indicators (KPIs) to evaluate the efficacy of our campaigns. Our analysis encompasses organic traffic, keyword rankings, conversion rates, engagement metrics, and return on investment (ROI). These invaluable insights enable us to assess the effectiveness of our strategies and make data-driven decisions to optimize your campaigns.
 • [H4] Q: How can I initiate the process with Fresh Traffic Group?
 • [H4] A: Initiating the process with Fresh Traffic Group is a seamless endeavor. Simply reach out to us via our website or directly contact our dedicated team. We will promptly schedule a consultation to discuss your objectives, gain a comprehensive understanding of your business needs, and develop a tailored digital marketing strategy that aligns perfectly with your requirements.
 • [H4] If you have any further inquiries or require additional information, please do not hesitate to contact us. Our team is readily available to assist you and provide the necessary guidance to elevate your online presence and achieve your marketing objectives.
 • [H4] No? Okay… keep scrolling
 • [H4] Shop around if you want to, but you can get it all—and get it better—by working with Fresh.
 • [H4] If our customers don’t succeed, we don’t succeed. We’re proud to showcase Pristine Roofing as one of those succeeding customers.
 • [H4] Pristine Roofing partnered with Fresh in 2015 to improve organic rank, optimize conversion on their website, and increase the volume of website leads.  Pristine Roofing has since gone on to be the dominant market leader in one of the most competitive markets for trades online, well-surpassing expectations for organic rank, and lead generation.
 • [H4] Ok, I like what I’m seeing…
 • [H4] Case Studies
 • [H4] Fresh help businesses of all industries. These Case Studies are examples of goals we’ve achieved from lead generation to sales growth to complete exit strategy execution. Find the SEO Case Study that best fits your needs, and compares our past success to your important goals. Remember to fill out the contact form at the end of the Case Study so we can connect and start the journey to your online success.
 • [H4] When you work with Fresh you are working with a Winnipeg SEO company that cares. Sound cheesy? Well then you better get out the grater because it’s true—we truly want to become a trusted part of your team family.
 • [H4] We’re not know-it-alls but we are know-quite-a-bits—and if your question is related to digital marketing you can bet we have a few ideas for you. Let’s get you that free cup of coffee now!
 • [H4] Case Studies
 • [H4] Quick Links
 • [H4] Google Map
 • [H4] Get In Touch
 • [H4] CANADA
 • [H4] USA OFFICE
 • [H5]
 • [H5] Because if the world doesn’t know you exist, they’ll never find you!
 • [H5] You’ve Made It To The End…

სურათები

ჩვენ ვიპოვეთ 21 სურათი ამ ვებ გვერდზე.

კარგია, თქვენს სურათებს უმეტესობას ან ყველა აქვს alt ატრიბუტები.

ტექსტი/HTML თანაფარდობა

თანაფარდობა : 2%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.

Flash

იდეალურია, ამ გვერდზე Flash კონტენტი არ არის აღმოჩენილი.

Iframe

შესანიშნავია, ამ გვერდზე არ არის ნაპოვნი Iframes.

URL გადაწერა

კარგი. თქვენი ბმულები მეგობრულად გამოიყურება!

ხაზგასმა URL-ებში

სრულყოფილი! თქვენს URL-ებში ხაზგასმა არ არის აღმოჩენილი.

In-page links

ჩვენ ვიპოვეთ სულ 34 ბმული ფაილების 0 ბმულ(ებ)ის ჩათვლით

Anchor Type Juice
Home Internal Passing Juice
Services Internal Passing Juice
Free Website Audit Offer Internal Passing Juice
SEO Internal Passing Juice
Coachella SEO Services Internal Passing Juice
Frequently Asked SEO Questions Internal Passing Juice
Pay-Per-Click Marketing Internal Passing Juice
Remarketing Internal Passing Juice
Social Media Marketing Internal Passing Juice
Ecommerce Websites Internal Passing Juice
Web Design Internal Passing Juice
Graphic Design Internal Passing Juice
Website Hosting Internal Passing Juice
About Internal Passing Juice
Contact Internal Passing Juice
Digital Marketing Internal Passing Juice
search engine optimization External Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
LEARN MORE Internal Passing Juice
SEO Case Study Internal Passing Juice
CHECK OUT CASE STUDY Internal Passing Juice
CHECK OUT CASE STUDY Internal Passing Juice
CHECK OUT CASE STUDY Internal Passing Juice
CHECK OUT CASE STUDY Internal Passing Juice
CHECK OUT CASE STUDY Internal Passing Juice
CHECK OUT CASE STUDY Internal Passing Juice
free cup of coffee Internal Passing Juice
Terms of Service Internal Passing Juice
Privacy Policy Internal Passing Juice

SEO Keywords

საკვანძო სიტყვები Cloud

more roofing fresh pristine seo learn marketing increase get traffic

საკვანძო სიტყვების თანმიმდევრულობა

საკვანძო სიტყვა Content სათაური საკვანძო სიტყვები აღწერა სათაურები
seo 7
fresh 7
get 6
marketing 5
roofing 5

Გამოყენებადობა

Url

დომენი : freshseo.agency

სიგრძე : 15

Favicon

შესანიშნავია, თქვენს ვებსაიტს აქვს ფავიკონი.

ბეჭდვის შესაძლებლობა

ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ბეჭდვისთვის მოსახერხებელი CSS.

Ენა

კარგი. თქვენი დეკლარირებული ენაა en.

დუბლინის ბირთვი

ეს გვერდი არ სარგებლობს Dublin Core-ით.

Document

Doctype

HTML 5

Encoding

სრულყოფილი. თქვენი დეკლარირებული სიმბოლოების ნაკრები არის UTF-8.

W3C Validity

შეცდომები : 20

გაფრთხილებები : 65

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.

მოძველებული HTML

მოძველებული ტეგები შემთხვევები
<u> 1

მოძველებული HTML ტეგები არის HTML ტეგები, რომლებიც აღარ გამოიყენება. რეკომენდირებულია წაშალოთ ან შეცვალოთ ეს HTML ტეგები, რადგან ისინი ახლა მოძველებულია.

Speed Tips

შესანიშნავია, თქვენი ვებსაიტი არ იყენებს ჩადგმულ ცხრილებს.
სამწუხაროა, რომ თქვენი ვებსაიტი იყენებს ინლაინ სტილებს.
სამწუხაროა, რომ თქვენს ვებსაიტს აქვს ძალიან ბევრი CSS ფაილი (მეტი 4).
სამწუხაროა, რომ თქვენს ვებსაიტს აქვს ძალიან ბევრი JS ფაილი (მეტი 6).
იდეალურია, თქვენი ვებსაიტი იყენებს gzip-ს.

Mobile

მობილური ოპტიმიზაცია

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

ოპტიმიზაცია

XML საიტის რუკა

შესანიშნავია, თქვენს ვებსაიტს აქვს XML საიტის რუკა.

https://freshseo.agency/sitemap.xml

Robots.txt

http://freshseo.agency/robots.txt

შესანიშნავია, თქვენს ვებსაიტს აქვს robots.txt ფაილი.

ანალიტიკა

დაკარგული

ჩვენ ვერ აღმოვაჩინეთ ამ ვებსაიტზე დაინსტალირებული ანალიტიკური ინსტრუმენტი.

ვებ ანალიტიკა საშუალებას გაძლევთ გაზომოთ ვიზიტორების აქტივობა თქვენს ვებსაიტზე. თქვენ უნდა გქონდეთ მინიმუმ ერთი ანალიტიკური ინსტრუმენტი დაინსტალირებული, მაგრამ ასევე შეიძლება კარგი იყოს მეორეს დაყენება, რათა გადაამოწმოთ მონაცემები.

PageSpeed Insights


მოწყობილობა
კატეგორიები

Website Review Tool

ეს უფასო SEO ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ გაანალიზოთ ნებისმიერი ვებსაიტი ტექნიკური შეცდომებისთვის და დაადგინოთ პარამეტრები, რომლებიც შეიძლება გაუმჯობესდეს საძიებო სისტემის უფრო წარმატებული რეიტინგისთვის. დასაწყებად, შეიყვანეთ ვებსაიტის URL ან დომენის სახელი, რომლის შემოწმებაც გსურთ და დააჭირეთ ღილაკს ანალიზი. ანალიზის შედეგი რეკომენდაციებით ხელმისაწვდომი იქნება 5-10 წამში